ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA (rada rodziców)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sławie (adres: ul. Ogrodowa 1 67-410 Sława; adres e-mail: ; nr tel.:683566511).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z członkostwem w organie wewnętrznym szkoły (tj. radzie rodziców). Przetwarzanie danych osobowych jest związane z realizacją celów statutowych szkoły.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Przesłanką legalizującą publikację danych osobowych członków rady rodziców na stronie internetowej szkoły jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 
Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. usługodawcy wykonujący usługi serwisu systemów informatycznych.
Ponadto dane osobowe będą ujawniane odbiorcom strony internetowej szkoły, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na publikację danych osobowych oraz osobom, które zapoznały się z treścią komunikatu zamieszczonego na tablicy szkolnej dotyczącego składu rady rodziców/składów organów wewnętrznych szkoły
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w radzie rodziców, a następnie dane będą przetwarzane w dalszych celach archiwalnych,  przez okres wskazany w przepisach o archiwach.
Członkowie rady rodziców - w związku z realizacją zadań statutowych szkoły - są zobowiązani do podania danych osobowych. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia Pani/Pana w poczet członków rady rodziców. Podanie danych osobowych w celu publikacji na stronie internetowej szkoły jest dobrowolne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania nieprawidłowych danych;
c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu;
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do usunięcia danych osobowych w związku z publikacją danych osobowych na stronie internetowej szkoły.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Inspektor OD
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-09 08:40:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-09 08:40:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-09 08:40:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
802 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna - nauczanie zdalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1.             Administratorem danych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sławie. W szkole został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: ).
2.             W przypadku wykorzystywania przez Administratora  Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej  udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym  jest Minister Edukacji Narodowej.
3.             Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania.
4.             Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
5.             Dane osobowe uczniów i ich rodziców dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:
1)            imię (imiona) nazwisko,
2)            dane kontaktowe, adres poczty e-mail,
3)            nr telefonu,
4)            informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza,
5)            nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej
na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
6.             Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) pozyskane dla potrzeb realizacji zdalnego nauczania przechowywane będą do 31 grudnia 2020 roku w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, bądź do wygaśnięcia celu przetwarzania.
7.             Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach  określonych w art.  17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.             Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.
9.             Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub powierzyć podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania (podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe dla pracowników, firmom serwisującym oprogramowanie itp.).
10.           Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
11.           Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profilowaniu, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Inspektor ODO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-10 09:22:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-10 09:23:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-10 09:23:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1013 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inspektor Ochrony Danych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Fukcję Inspektor Ochrony Danych pełni Zbigniew Miszczak. Jest możliwość kontaktu elektronicznego pod adresem    .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IOD
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-10 09:29:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-10 09:30:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-10 10:30:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KLAUZULA INFORMACYJNA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie (adres: ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława, adres e-mail: , numer telefonu: 68 356 65 11).
 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: .
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w czasie realizowania programów nauczania oraz zapewnienia opieki uczniom w trakcie przebywania w świetlicy szkolnej.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązania do ich podania.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IODO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-10 09:28:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-10 09:28:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-10 10:28:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »